Monday, June 16, 2008

چه اقیانوس ژرفی‌ست
سقوط
كجاست آن كف سیمانی
آن استخوان‌های ترد..

1 comment:

مانی ب said...

در داستان ها شنیده ام کسانی هستند که به کف سیمانی فکر نمی کنند و از سقوط آزاد لذت می برند.ا
با خودم فکر می کنم، چه آدمهای خوشگذران زهره داری!ا