Saturday, April 05, 2008

گفتن‌ام
آرزویی بود چنان
که تا دهان باز کردم
رفته بود

3 comments:

leon said...

زیباست

غریبه ای با خرده شیشه ی آشنایی said...

خواندم

پ said...

Thanks