Friday, August 18, 2006

بعضی اوقات نکوهش کردن دروغ از درک نادرست نسبت به هدف برقرای ارتباط ناشی می شود. هدف از گفتن ، پرداخت مفاهیمی در ذهن شنونده است. این مفاهیم ، آنجا یک ساختار سلسله مراتبی را تشکیل می دهند. در پایین ترین سطح ، مفاهیمی حاصل از تجسم اجزای صحبت قرار دارند که شنونده با مرتبط ساختن آنها مفاهیمی خلق می کند که در سطح بالا تری قرار می گیرند. این روند ادامه یافته و مفاهیم سطوح بالاتر و بالاتر خلق می شوند. چیزی که در ذهن شنونده باقی می ماند ، مفاهیم سطوح بالاست. اگر گوینده ، آگاهانه گفتاری بر زبان جاری کند که مفاهیمی خلاف واقع در پایین ترین سطح این ساختار بوجود آیند ، دروغ گفته است. گاهی واقعی بودن تجسم ها در سطح پایین منجر به ایجاد مفاهیم غیر حقیقی در سطح بالا می شود. اینجاست که کارکرد دروغ آشکار می گردد : ایجاد مفاهیمی حقیقی تر در سطح بالا به قیمت قربانی کردن واقعیت مفاهیم سطوح پایین.
از یک دوست انتظار ندارم که همیشه راست بگوید. انتظار دارم دروغی نگوید که برایم فاش شود.

M

No comments: