Friday, August 18, 2006

تعریف کردن بوضوح یک خیانت به درک است. چیزی را با تمام ابعادش درک می کنیم ، بعد سعی داریم تعریفش کنیم. از یک چیز ، فارغ از سایر چیزها ، ابعادی درک می کنیم حال آنکه هنگام تعریف در بیان چیزهای تشکیل دهنده یا مرتبط با آن می کوشیم. چه مضحک است این توهم که چیز تعریف شده ، همانیست که درکش کرده ایم.

M

2 comments:

Hodak said...

می توان سالها خندید موجه .

خدایی فر said...

دقیقتر بنویس. واضحتر بنویس. نمیتونم خوب بفهمم چی میخوای بگی