Monday, May 08, 2006

چیزهایی هستند که بعدشان بیشتر از قبلشان لذت بخش است، اما خودشان عذاب آورند. از دور که نگاهشان می کنیم زیبا و آرمانی اند ولی وقتی به آنها می رسیم می خواهیم فرار کنیم. چیزهایی مثل تلاش: کلمه ای زیبا با دانه های درشت عرق میان حروف آن.

حکما گفته اند که اگر می خواهی خرسند باشی کارهای کمتری انجام بده.
بهتر است بگوییم فقط کارهای لازم را انجام بده، کارهایی که عقلِ موجودی اجتماعی آنها را ایجاب می کند. در این صورت، خرسندیِ تو ناشی از آن است که هم کارهای کمی انجام داده ای و هم به خوبی از عهده ی انجام دادن آنها برآمده­ای.
تأملات- مارکوس اورلیوس

No comments: