Friday, May 05, 2006

سلام
نمی دانم آدم ها برای چه چیزِ همدیگر دلتنگ می شوند و آن را هِی برای هم توی نامه هایشان می نویسند و می فرستند. تمامِ نامه ها باید تکرارِ حرفی بوده باشند. حرفی که خودش هیچ جا نیست و تکرارش همه جا هست. نمی توانم خودِ آن حرف را بدون این که تکرارش باشد بنویسم. فقط می توانم نامه بنویسم. خوب این الان یک نامه است اما نمی دانم چه طوری آن را ادامه بدهم. فکر می کنم چیزی که باید می گفتم را گفتم. چیزی که گفتم یک چیز تکراری بود. اما چی بود؟
امضا و تاریخ

No comments: