Sunday, December 11, 2005

شما مگر که هستید؟ شما وجود ندارید. تنها اشتباهی هستید که به همه ی زبان ها اتفاق افتاده اید. خیلی مواقع حتا مهم نیست که یک نفر باشید یا چند نفر. یک نام بیشتر ندارید. شما یک نام بیشتر نیستید. خواهش می کنم خودتان را بیش از این برایم مهم جلوه ندهید. من پشت نقابتان را دیده ام. من می دانم زیر لباس ها یتان چیزی به تن ندارید. اصلاً دیگر با شما که وجود ندارید حرف نمی زنم. کسی که با او حرف می زنم شما نیستید. شما دیگر کسی نیستید.

No comments: