Saturday, November 12, 2005

مرد نیک ورزشکاری است که از برهنه رقابت کردن لذت می برد. او همه آن زیورهای سخیفی را که مزاحم استفاده از نیروهایش خواهند بود و اغلبِ آن ها جز برای پنهان داشتن نقصی ابداع نشده اند خوار می شمارد.
روسو، گفتار درباره علوم و هنرها

2 comments:

negin said...

زن نیک چی؟؟؟!؟؟!؟

P said...

تو هنوز دستتو از رو فمینیست بازیت ورنداشتی؟