Saturday, November 26, 2005

دیگر همه جا پر از خرده حرف شده. (کیست که نقطه هایشان را برمی دارد؟) این حرف پاره ها پر از گوشه و لبه اند. چشم هایم را می بُرند. چه بادی می آید، (باد.) تکه حرف ها به حسم هایم می خورند و دهانم از آ-ی پر می شود. جارو بر می دارم.

No comments: