Sunday, May 22, 2005

قبل از نوشیدن
مرا به میخ می کشند
و به جای خون
در رگهایم
هورمون تزریق می کنند
من خودم نیستم
کس دیگری هستم
خونم مزه شراب می دهد
و اشک هایم
صورتم را نمی سوزاند
من خودم نیستم
هورمون ام
هـ و ر مـ و ن

No comments: