Tuesday, May 17, 2005

این کامپیوتر ِ من است. مرا به همه چیز وصل می کند. چشم هایم را می گذارم روی مانیتور انگشت هایم را روی کیبورد. جهان مال من می شود. جهان منتظر من می شود که درکش کنم. خواب؟ خوابم را می پرانم. مثل حشرات مزاحم کنارش می زنم. وصل می شوم به جهان. جهان برایم تازگی دارد. می خواهم بی نقاب ببینم اش. بی قرارداد. باید از دست خواب راحت شد. از دست همه چیز...

No comments: