Sunday, January 31, 2010

بیهوده
به پای هیچ
می گرید

نگفته های نگفتنی
نداشته های نداشتنی
...

و خمیازه ای
که چه آسان
طرح غمناک دهانش را
می شکند

3 comments:

مه یار said...

... نداشته های نداشتنی

Nice one

نرده ها said...

نداشته هاي نداشتني و خميازه اي كه چه آسان

دونقطه said...

و حرکت ،
به مرز صفر میل می کند