Thursday, January 07, 2010

دانه های برف
پشت حلقه های دود
می رقصند
یکی سرد است و پایین می آید
آن دیگری داغ است و...
نه
نگاه کن
هر دو
پریشان ِ باد اند
هیچ جا نمی روند

2 comments:

Mostafa said...

خیلی خوب

میم.دال said...

هیچ کجا نمی‌روند
اما
اینجا عجیب خالی ست از همه چیز...
بسیار خوب.