Friday, November 18, 2005

برگ وقتی از شاخه جدا می شود را دیده ای؟ وقتی چه ناامید می شود و شاخه را رها می کند: دست کشیدن از خواستِ بودن: آزاد شدن.
برگی در آب می افتد. روی عکس من. و غرق می شود... نارسیس وار...

No comments: