Tuesday, October 25, 2005

من که زمانی بودم
حالا هستم
پس آن که بود کیست که دیگر نیست
و آن که نیست کیست که دیگر هست

یدالله رویایی - سنگ شهاب

1 comment:

negin said...

:)