Friday, May 13, 2005

من

من کور بودم. نمی دیدم. من کورم. نمی گذارند ببینم. کنار نمی روند نه اصلاً کنارند بیایید این طرف بگذارید من بگذارید من هم مثل ِِ ببینم مثل ِ ببینم تان... من کرم. دست دارم می زنم. محکم می زنم. یکی این طرف یکی آن؟ طرف. محکم و کشیده. کرم می کند. کرم کرده اند نمی گذارند بزنم.
این طرف صدایی نیست.

No comments: