Sunday, September 06, 2009

تاریکی شب را
که بی تردید از سر جبر است
- نه زاده ی قهرِ خورشید
یا نشان ِ بی مهری اش -
دوست می دارم

4 comments:

Anonymous said...

من هم همینطور

در تاریکی, تخیل هم مثل تاریکی بی مرز میشه

برای من که اینطوره

مه یار said...

من خاموشی اش را دوست تر دارم

نرده ها said...

و حتی اگر از سر بی مهری بود چیزی از حجمش کم نمی کرد.

من و قوز چراغ مطالعه said...

زیبای ساده ایست این زیبایی