Tuesday, March 24, 2009

شبانه
خسته و گیج
از تمام بوهای خیس
یک گوشه افتاده است
دامن کهنه ی آبی

3 comments:

مانی ب said...

.زیبا بود

alfred said...

خیلی خوبه، خیلی

P said...

زیبا
یا خوب
یا خیلی خوب
به هر حال یک گوشه افتاده است

ممنون